Recreatie

Algemeen
Een recreatieschap (in Houten “De Stichtse Groenlanden”) ontwikkelt, beheert en exploiteert voorzieningen voor openlucht recreatie buiten de bebouwde kom zoals (zwem)plassen, picknickplaatsen, fiets- en wandelpaden en kanoroutes. Het gaat om basisvoorzieningen, openbaar en (meestal) gratis toegankelijk.

Taken
De taken die een recreatieschap uitvoert, zijn gemeentelijke taken die uit efficiency oogpunt aan een recreatieschap zijn overgedragen. Het gaat om voorzieningen van meer dan lokaal belang in het buitengebied, vaak gelegen op het grondgebied van meerdere gemeenten. De zorg voor dergelijke voorzieningen kan vaak niet alleen door één gemeente  worden gedragen. De kracht van recreatieschappen ligt dan ook in gezamenlijk gebiedsgericht recreatiebeleid, een efficiënte uitvoering van dat beleid en een evenwichtige verdeling van de lasten.

Regelgeving, plannen en samenwerking

 • De schappen hebben een eigen regelgeving en handhaven die ook.
 • Er worden beleidsplannen voor openluchtrecreatie opgesteld, adviezen gegeven en activiteiten en initiatieven van derden ondersteund. Zo wordt er nauw samengewerkt met organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbescherming, recreatie en toerisme.
 • Bij vaarwegen en plassen zijn de recreatieschappen verantwoordelijk voor het vaarwegbeheer.
 • De schappen hebben een inbreng bij landinrichtings- en gebiedsprojecten. Zij zorgen ervoor dat in deze plannen ook de recreatie voldoende aan bod komt.

RMN houdt op te bestaan
De overkoepelende organisatie Recreatieschap Midden Nederland en de Recreatie-schappen in de provincie Utrecht zullen in hun huidige vorm ophouden te bestaan. De besturen hebben in 2019 geconstateerd dat de huidige organisatievorm te log, te duur en inefficiënt is en in het najaar 2020 is een transitieproces gestart.

Tijdspad:

 • Verkenningsgesprekken met mogelijk toekomstige opdrachtgevers (rechtsopvolgers)
 • Augustus 2021: adviesrapport naar de besturen
 • September 2021: besluit over de koers en met welke opvolger(s) er verder wordt gegaan
 • Duidelijkheid op 1 januari 2022
 • 1e helft 2022: transitie regelen van de terreinen en uitvoerende taken
 • 2e helft 2022: herplaatsingsproces van de medewerkers
 • 1 januari 2023: opheffing RMN en de Recreatieschappen en verder in een nieuwe organisatie (s).

Er is de afgelopen maanden gesproken met Provincie, gemeenten, tbo’s (Terrein Beherende Organisaties) zoals Staatsbosbeheer en andere organisaties zoals Landschap Erfgoed Utrecht.
Een aantal partijen heeft serieuze belangstelling voor overname van (een deel van) de terreinen of uitvoerende taken (zoals routebeheer), maar er zijn ook een aantal specialistische recreatie voorzieningen waar met wat meer terughoudendheid naar wordt gekeken.

Betrokkenheid Stichting
Dat de recreatie toeneemt op de uiterwaarden, is begrijpelijk gezien de groeiende populatie in ons land en toenemende vrije tijd. Voorwaarde hierbij is wel: niet te veel overlast en respect voor mens (dorpsgemeenschap), dier en milieu. In de doelstellingen van de Stichting zijn onze uitgangspunten uiteengezet.

Behoorlijke overlast wordt veroorzaakt door met name het enorm toegenomen zwaar en snel verkeer over de Lekdijk. Metingen laten zien dat de dijk niet is toegerust voor de hoeveelheid en de diversiteit van de verkeersdeelnemers. Mogelijke oplossingen of deeloplossingen zijn te vinden in onze visie op Mobiliteit.

Ook geluidsoverlast is een punt van irritatie bij grote delen van de dorpsbewoners.  Evenementen met versterkte muziek en grote aantallen mensen zijn ongewenst.
Snelle boten en waterscooters in de dode arm van de Lek mogen niet harder dan maximaal 9 km per uur varen. Controle en handhaving zijn voor alsnog onder de maat, maar worden steeds meer uitgebreid.

De Stichting heeft met het Recreatieschap afspraken gemaakt m.b.t. geluidsoverlast, evenementen e.d. Deze afspraken zijn door Recreatie Midden Nederland schriftelijk vastgelegd op 24 juli 2020. Op basis van deze afspraken is het Schap voornemens een aanvraag in te dienen bij de Gemeente voor het maken van een bestemmingsplan. Deze aanvraag is nog niet gepubliceerd. Voor de Stichting is het dus belangrijk goed op te letten dat er geen andere voorstellen worden gedaan dan die met ons werden afgesproken.